หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการอย่างเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตั้งเเต่วันที่ 17- 31 มกราคม 2564 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งเเต่วันที่ 17-31 มกราคม 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) 
รายงานบเเสดงฐานะการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจข้อมูลสุนัขเเละเเมว โดยมีกำหนดสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขเเละเเมว ครั้งที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตั้งเเต่วันที่ 1- 15 ธันวาคม2564 (กองการศึกษา) 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งเเต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 (กองการศึกษา) 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม 
ประกาศเทศบาลตําบลป่าตุ้ม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2564 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าตุ้ม 
ประกาศเทศบาลตําบลป่าตุ้ม เรื่อง สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสรรหาบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
»» อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยฝายต้นลาน บ้านสหกรณ์แปลงห้า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงสีข้าวนายอินทอน ศิริปัญญา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร-๕๒๖๙ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๘ รายการ 
จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์และชื่อโดเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จ้างขุดลอกร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในตำบลป่าตุ้ม จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อน้ำดื่มประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานและหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๑๘๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ้างจัดทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่งแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างรื้อถอน ทำความสะอาด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายกเทศมนตรี
นายอินเหลา จันทร์ป้อ
โทร. 089-9561398
ปลัดเทศบาล
นายบรรเจิด อินทรัตน์
โทร. 081-9600939

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

4679

Today 30
Yesterday 82
All 4679
css image gallery by WOWSlider.com v9.0


  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

เทศบัญญัติตำบล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จดหมายข่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

สถานที่ท่องเที่ยว

สินค้าโอทอป

การลดขั้นตอน

ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา

ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เด็กแรกเกิด/ผู้ป่วยเอดส์

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัดในตำบล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ศูนย์บริการร่วม One Stop Service

คลินิกกฎหมาย

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท.

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-Plan NACC


เทศบาลตำบลป่าตุ้ม เลขที่ 71 หมู่ 5 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ / โทรสาร (053) 889337 , 089-9561399 อีเมลกลาง saraban@patum.go.th

Copyrights © 2021 www.patum.go.th All Rights Reserved.

 

assignment helpassignment helperassignment expertsassignment writing services